Bản đồ kế hoạch sử dụng đất của thành phố Nha Trang năm 2019

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

THÀNH PHỐ NHA TRANG – TỈNH KHÁNH HÒA

DOWNLOAD PDF