Hội viên Hội môi giới bất động sản tỉnh Khánh Hòa

Quyền và nghĩa vụ của Hội viên – quy định chi tiết tại Chương III – Điều 11, Điều 12 của Điều lệ (sửa đổi)
Quyền của Hội viên:

 • Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.
 • Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc tổ chức, hoạt động xây dựng và phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực bất động sản của Việt Nam.
 • Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội do Hiệp hội tổ chức.
 • Tham gia các công việc của Hiệp hội, được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các vấn đề giao dịch hoặc nghiên cứu.
 • Được dự Đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh thuộc các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội cũng như của chi hội cơ sở, thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội, phê bình, chất vấn Ban chấp hành Hiệp hội về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội.
 • Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên; trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban thường vụ Hiệp hội và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban thường vụ Hiệp hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của hội viên.
 • Trong trường hợp có lý do chính đáng, hội viên của Hiệp hội có thể xin tạm dừng các hoạt động của mình với tư cách là hội viên của Hiệp hội trong một khoảng thời gian nhất định nhưng cộng lại không được quá 1 năm của một nhiệm kỳ và phải có đơn gửi tới Ban chấp hành Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội, nêu rõ lý do chính đáng và thời gian xin tạm dừng hoạt động thì hội viên không phải đóng góp các nguồn lực cho Hiệp hội ngoài việc vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về việc đóng hội phí (mức hội phí, thời gian đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội)
 • Được khen thưởng về thành tích trong công tác cũng như những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Hiệp hội.
 • Được sử dụng hình ảnh và thông tin của Hiệp hội trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Hiệp hội bằng văn bản về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
 • Được giới thiệu thành viên mới để họ tham gia vào làm hội viên của Hiệp hội.
 • Được cấp thẻ hội viên của Hiệp hội.
 • Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết và các vấn đề của Hiệp hội.

– Nghĩa vụ của Hội viên

 • Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.
 • Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Hiệp hội, nghị quyết Đại hội, nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội, Ban thường vụ Hiệp hội.
 • Cung cấp cho Ban Chấp hành Hiệp hội (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩn vực hoạt động của mình.
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, phát triển.
 • Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội khi được mời.
 • Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.
 • Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch Hiệp hội phân công bằng văn bản.
 • Thực hiện chế độ báo cáo lên cơ quan Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.