Dự thảo Quyết định quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1463/UBND-XDNĐ ngày 18/02/2019 về việc đề nghị xây dựng quyết định quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành dự thảo Quyết định quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để có đầy đủ cơ sở xem xét hoàn thiện dự thảo quyết định, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có đóng góp ý kiến đối với dự thảo xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đường dẫn: http://stnmt.khanhhoa.gov.vn/module/phan-hoi để Sở nghiên cứu, tổng hợp, chính lỷ (nếu có) và hoàn thiện dự thảo quyết định. Thời hạn nhận đóng góp ý kiện đối với dự thảo là 30 ngày.

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị./.

Download DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở.pdf

Nội dung liên quan