[CẬP NHẬT] – Danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thế chấp tại Khánh Hòa

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 41 quy định về việc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đăng trên website của Sở về việc chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai sau khi Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thực hiện đăng tải thông tin danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thế chấp tính đến ngày 2/10/2017 mà Văn phòng Đăng ký đất đai đã thế chấp.

ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-001
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-002
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-003
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-004
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-005
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-006
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-007
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-008
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-009
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-010
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-011
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-012
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-013
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-014
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-015
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-016
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-017
ds thế chấp 2-10-2017 -1-page-018

Nội dung liên quan